Verlof buiten schoolvakanties

Het is onder bijzondere omstandigheden mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind.

Verlof buiten schoolvakanties

Het is onder bijzondere omstandigheden mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind.

Bijzondere omstandigheden

Het gaat om drie soorten verlof:
 • extra vakantieverlof
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden
 • verlof vanwege religieuze verplichtingen
 

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als één van de ouders door zijn of haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan. Verlof is niet mogelijk vanwege organisatorische problemen binnen uw bedrijf.
 

Voorwaarden:

 • Vakantieverlof mag één keer per jaar.
 • Het verlof duurt niet langer dan 10 schooldagen.
 • Het vakantieverlof is niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
 • U heeft een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt.
 • U vraagt het vakantieverlof 8 weken van tevoren aan.
 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Voor gewichtige omstandigheden kan een kind maximaal 10 dagen in een jaar verlof krijgen. U doet het verzoek uiterlijk 2 dagen nadat u weet dat het verlof nodig is bij de directeur of rector van de school.

Voor dit verlof geldt een maximum aantal dagen.

 • Voor een verhuizing: maximaal 1 dag.
 • Voor een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad
  o in de regio: 1 schooldag
  o buiten de regio: 2 schooldagen
  o in het buitenland: maximaal 5 schooldagen
 • Bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant
  o in de 1e graad: maximaal 5 schooldagen
  o in de 2e graad: maximaal 2 schooldagen
  o in de 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag
  o in het buitenland, 1e tot en met 4e graad: maximaal 5 schooldagen
 • Bij het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 • Voor andere gewichtige omstandigheden: de directeur of leerplichtambtenaar beslist, er is geen maximale termijn vastgesteld.

Als u meer dan 10 schooldagen verlof wilt aanvragen voor uw kind, moet u dat minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur of rector voorleggen. De leerplichtambtenaar beslist over uw verzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om medische of sociale omstandigheden van een van de gezinsleden. U heeft daarvoor een verklaring van een arts of maatschappelijk werker nodig.
 

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Als een verplichting voortkomt uit de godsdienst of levensovertuiging krijgt het kind 1 dag vrij per verplichting. U doet het verzoek voor verlof minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur of rector van de school.

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'